ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletSPECIAL FORCES SEARCH ENGINE
bulletU.S,ARMY Advanced Airborne School
bulletU.S. Department Of Defense
bulletแผนกกีฬาโดดร่มเหินเวหา ทอ.
dot

dot


ทดสอบร่างกายข้าราชการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน พ.ย.55

ศูนย์การทหารอากาศโยธิน อย.ได้ทำการทดสอบร่างกาย ข้าราชการ  โดยใช้เกณฑ์การทดสอบตามช่วงอายุ ที่ทางราชการกำหนด เมื่อ วันพุธ ที่๑๔ พ.ย.๕๕

 

 

 
กิจกรรมศูนย์การทหารอากาศโยธิน

น.อ.ดนัย สินธุชัย ผอ.กฝอ.ศทย.อย.เป็นประธานฝึกช้าราชการที่มิใช่เหล่า อย.ก่อนไปปฏิบัติราชการชายแดน article
กฝอ.ศทย.อย.นำจ่าอากาศตรีกองประจการรุ่นที่ ๑๑๒ จำนวน ๑๔๘ คน ฝึกภาคสนามและยิงปืนด้วยกระสุนจิง ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ ม.ค.๕๙ ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธีกองทัพอกาศ
อวยพรผู้บังคับบัญชา ศทย.อย.น.อ.มนัส ฤทธิรงค์ รอง ผบ.ศทย.อย.นำข้าราชการร่วมอวยพร พล.อ.ต.สมขาย พงศ์พระธานี ผบ.ศทย.อย.เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ article
พล.อ.ต.สมชาย พงศ์พระธานี ผบ.ศทย.อย.ร่วมกับข้าราชการ ศทย.อย.ปลูกต้นไม้ แนวรั้ว ศทย.อย.เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๘ article
ศทย.อย.ฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี ๕๙ ตั้งแต่ ๒๙ พ.ย.- ๓ ธ.ค.๕๘ ณ บน.๒๓ ผู้เข้ารับการฝึก จำนวน ๑๒๐ คน (น.๔ , ป.๔๑, พลฯ ๗๕) สังกัด พัน.อย.บน.๒๓ article
แนะนำตัวผู้บังคับบัญชา พล.อ.ต.สมชาย พงศ์พระธานี ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานในพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา ของ ศทย.อย.ให้ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒ เมื่อ ๒๗ พ.ย.๕๘ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑)
ประดับยศนายทหารประทวน พล.อ.ต.สมชาย พงศ์พระธานี ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานประดับยศให้ข้าราชการ ศทย.อย.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๖ พ.ย.๕๘ ณ ห้องผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน article
ศทย.อย.นำข้าราชการฝึกทบทวนป้องกันฐานบิน ประจำปี ๕๙ ตั้งแต่ ๘ – ๑๓ พ.ย.๕๘ ณ บน.๔ ผู้เข้ารับการฝึก ๘๘ คน (น.๑๔ ป.๗๔) เป็นข้าราชการสังกัด หน่วยในที่ตั้งดอนเมือง และ ตจว. article
พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.(ท่านเก่า) กระทำพิธีส่งมอบหน้าที่ให้ พล.อ.ต.สมชาย พงศ์พระธานี ผบ.ศทย.อย.(ท่านใหม่) เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๕๘ ณ ศทย.อย article
น.อ.สมชาย พงศ์พระธานี รอง ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานปิดการศึกษาหลักสูตร จ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ 111 เมื่อ ๒๓ ก.ค.๕๘ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) article
พล.อ.อ.สุรจิต สุวรรณทัต และผู้บังคับบัญชารวมทั้งข้าราชการ ทหารกองประจำการ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อ ๒๒ ก.ค.๕๘ article
น.อ.สมชาย พงศ์พระธานี รอง ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานปิดการฝึกโครงการพัฒนาขีดความสามารถครูฝึก ศทย.อย.ประจำปี ๕๘ เมื่อ ๒๑ ก.ค.๕๘ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) article
พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๓ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) เมื่อ ๖ พ.ค.๕๘ article
พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร การป้องกันฐานบิน รุ่นที่ ๓ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๘ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) article
น.อ.ดนัย สินธุชัย ผอ.กฝอ.ศทย.อย.เป็นผู้อำนวยการฝึกภาคสนามและยิงปืนด้วยกระสุนจริงทหารกองประจำการ รุ่นปี ๕๗ ผลัดที่ ๒ ประภททหารยุทธการ (รวมการ) ตั้งแต่ ๒๓ -๒๙ เม.ย.๕๘ ที่ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธีกองทัพอากาศ จว.ลพบุรี article
พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานงานฌาปนกิจ พ.อ.อ.พจนัย อยู่ยง ข้าราชการสังกัด ศทย.อย. ณ วัดบำรุงธรรม จว.อยุธยา เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๘ article
น.อ.สมชาย พงศ์พระธานี รอง ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานเปิดการฝึกโครงการพัฒนาขีดความสามารถครูฝึก ศทย.อย.ประจำปี ๕๘ เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) article
น.อ.ดนัย สินธุชัย ผอ.กฝอ.ศทย.อย.เป็นประธานตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒ เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘ ณ สนามฝึก ศทย.อย. article
ศทย.อย.จัดพิธีฟังสาร ผบ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี น.อ.สมชาย พงศ์พระธานี รอง ผบ.ศทย.อย. เป็นประธาน เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘ ณ สนามฝึก ศทย.อย. article
จัดงานวันสงกรานต์ ศทย.อย.ข้าราชการและทหารกองประจำการ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก ผู้บังคับบัญชา ศทย.อย. เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘ article
พล.อ.ท. ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑๐ เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน article
ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกภาคปฏิบัติของการฝึกงานในหน้าที่ สายวิทยาการอากาศโยธิน น.อ.เดชา วามะสิงห์ ผอ.กวก.ศทย.อย.เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการฝึกงานในหน้าที่ภาคปฏิบัติของสายวิทยาการอากาศโยธิน ของ นขต.อย. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๘ article
พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี ๕๘ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๕๘ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี
พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.ร่วมกับข้าราชการ,ครอบครัวและทหารกองประจำการ ศทย.อย. ทำกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวัน ๕ ธันวามหาราช ณ ศทย.อย. article
ปิดหลักสูตร การรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานปิดหลักสูตร การรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง โดยมี น.อ.ดนัย สินธุชัย ผอ.กฝอ.ศทย.อย.ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี ทอ. จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๑ พ.ย.๕๗ article
ปิดหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการรุ่นที่ ๑๑๐ พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๑๐ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๗ article
พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.ร่วมงานเลี้ยง ซึ่งจัดเลี้ยงให้กับข้าราชการและทหารกองประจำการ เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๗ article
พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.ร่วมกับข้าราชการและทหารกองประจำการ ศทย.อย. ทำกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระาราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) เมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๗ article
พิธีมอบเงินประกันชีวิต พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย. เป็นประธาน มอบเงินประกันชีวิตให้กับมารดาของทหารกองประจำการ ของ ศทย.อย.ที่เสียชีวิต เมื่อ ๑๑ พ.ย.๕๗
พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ ข้าราชการ ของ ศทย.อย.ที่ได้รับการแต่งตั้งยศให้สูงขึ้น ณ ห้อง ผบ.ศทย.อย. เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๗ article
พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑๐ (คอมมานโด) เมื่อ ๓๐ ต.ค.๕๗ ณ ศทย.อย. article
น.อ.สมชาย พงศ์พระธานี รอง ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานปิดหลักสูตรครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๓ ของ ศทย.อย. ณ ห้องประชุม ศทย.อย.๑ เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๗ article
พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผบ.อย. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ อย. ณ ศทย.อย. เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๗ โดยมี พล.อ.ตชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.ให้การต้อนรับ article
พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย.(ท่านเก่า) กระทำพิธี รับ - ส่งหน้าที่ ผบ.ศทย.อย. ให้กับ พล.อ.ต.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.ศทย.อย.(ท่านใหม่) เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๕.๒๙ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.๑ article
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสีอ - เนตรนารี เหล่าอากาศ article
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวนที่สังกัด ศทย.อย. ประจำปี ๒๕๕๗ article
การตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการรุ่น ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑ article
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๑ article
พิธีเปิดการอบรม "เพิ่มพูนทักษะความรู้ในสายวิทยาการอากาศโยธิน ให้กับนายทหารใหม่" article
พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๑
พิธีปิดการศึกษา หลักสูตร จ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่น ๑๐๙
กร.ทอ. ร่วมกับ ศทย.อย. ฝึกอบรม นักศึกษาอาชีวะ ครั้งที่ ๒ ปี ๕๗
พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๒ ณ ลานรวมพล ศทย.อย. เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๗
ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การสนับสนุนการฝึกการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศให้กับ อส.หญิง มวก.๒/๕๖ "ทุติยนารีราชวัลลภ" เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ เม.ย.๕๗ ณ.สนามฝึก ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวนที่สังกัด ศทย.อย. ประจำปี ๒๕๕๗
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการปฎิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๙ ณ สนามฝึก ศทย.อย.
น.อ.ธวัชชัย ชัยมีแรง หก.กกศ.ศทย.อย. เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตร ครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๒ ณ ลานรวมพล ศทย.อย. เมื่อ ๑๑ มี.ค.๕๗
พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานเปิดการศึกษา หลักสูตรจ่าอากาศตรี กองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๙ ณ ลานรวมพล ศทย.อย. เมื่อ ๑๐ มี.ค.๕๗
พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.อย. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๐ ณ ลานรวมพล ศทย.อย. เมื่อ ๗ มี.ค.๕๗
การทดสอบสมรรถภาพร่ายกายเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๕๗ article
พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรอากาศโยธิน ชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๕๗ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๒๑ คน article
พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรอากาศโยธิน ชั้นประทวน รุ่นที่ ๖ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๕๗ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๒๓ คน article
น.อ.วิญญา ฯ เสธ.ศทย.อย.เป็นประธาน พิธีเปิดหลักสูตรทหารอากาศโยธิน ชั้นประทวน รุ่นที่ ๓เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๖ โดยมีระยะเวลาเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ ๑๗ ธ.ค.๕๖ –๔ ก.พ.๕๗ มีผู้เข้ารับการศึกษาชั้นประทวน จำนวน ๒๓ คน
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ รอง ผบ.อย.เป็นประธาน พิธีเปิดหลักสูตรทหารอากาศโยธินชั้น สัญญาบัตร รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๖ โดยมีระยะเวลาเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ ๑๖ ธ.ค.๕๖ – ๑๑ ก.พ.๕๗ มีผู้เข้ารับการศึกษาชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒๑ คน
กกศ.ศทย.อย.เปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และยาเสพติดให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัด ๒ โดยมี เสธ.ศทย.อย.เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๖ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ส. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และ วิทยากรจ
พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ใหักับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ของ อย.ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสุงขึ้น ณ ห้องประชุม อย.(๒) เมื่อ ๒๓ ธ.๕.๕๖
พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย. นำ หน.นขต.ศทย.อย. เข้าอวยพร ผู้บังคับบัญชา ของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
น.ท.ชินทัพพ์ ชนม์พัทธ์เมธา รอง หก.กฝอ.ศทย.อย.เป็นผูัอำนวยการฝึก การฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี ๕๗ ณ พัน.อย.บน.๕๖ โดยมี น.อ.ภูวดล สอนดวงใจ ผบ.บน.๕๖ เป็นประธาน พิธี เปิด-ปิด การฝึก ระหว่าง ๑๔-๒๖ ธ.ค.๕๖
พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๙ โดยมี พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย.ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานรวมพล ศทย.อย. ในวันที่ ๑ พ.ย.๕๖ article
พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย.นำ หน.นขต.ศทย.อย.แนะนำตัวทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒ ณ อาคารวิวัฒน์ ศทย.อย. ใน ๒๓ ธ.ค.๕๖
น.อ.วิญญา โพธิ์คานิช เสธ.ศทย.อย.นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ ศทย.อย. ร่วมพิธีถวายราชสุดดีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ดย.อย. โดยมี น.อ.เอกศักดิ์ เทภาสิทธิ์ รอง ผบ.ดย.เป็นประธานในพิธี วันที่ ๔ ธ.ค.๕๖ เวลา ๐๗.๔๕
พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.อย.มอบเสื้อรุ่น ให้กับ นร.ปพ.๙ ที่ผ่านปัญหาการทดสอบสภาพร่างกาย และจิตใจ (3 Hell Night) ของหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๙ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อ ๐๗๓๐ ๑ ธ.ค.๕๖
กองทัพอากาศ โดย กร.ทอ. ร่วมกับ อย. ได้จัดการฝึกโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอาชีวะ ในวันที่ ๒๑ - ๒๗ ต.ค.๕๖ ณ ศทย.อย. โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานเปิด - ปิดการอบรม
น.อ.ทศกร กายเพชร ทำพิธี รับ-ส่งหน้าที่ หก.กฝอ.ศทย.อย.ให้กับ น.อ.ธีรภัทร ปล้องทอง ณ ลานหน้าเสาธง ศทย.อย. ใน ๑๕ ต.ค.๕๖
น.อ.ธีรภัทร ปล้องทอง ทำพิธี รับ-ส่งหน้าที่ หก.กสพ.ศทย.อย.ให้กับ น.ท.วัชระ สกุลรัตน์ ณ ห้องประชุม ศทย.อย. ๒ ใน ๑๕ ต.ค.๕๖
น.ท.ชินทัพพ์ ชนม์พัทธ์เมธา รองหก.กฝอ.ศทย.อย.เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรครูทหารใหม่ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.๑ วันที่ ๑๐ต.ค.๕๖ เวลา ๑๐๐๐
พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๘ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.๑ วันที่ ๑๐ต.ค.๕๖ เวลา ๐๙๓๐
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.ศทย.อย. ๓ ต.ค.๕๖
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานในการวิ่งสวนสนามของ หลักสูตร นจป. รุ่นที่ ๑๐๘ จำนวน ๑๔๕ คน ซึ่งมี หน.นขต.ศทย.อย.และนายทหารผู้ใหญ่ ร่วมพิธี บริเวณถนนหน้าลานเอนกประสงค์ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย. ได้นำข้าราชการและทหารกองประจำการ ศทย.อย.ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ ส.ค.๕๖
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานให้กับหน่วย นขต.ศทย.อย. ในวันที่ ๒๔ ก.ย.๕๖
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานเปิด "ลานเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย" วันที่ ๒๔ ก.ย.๕๖ ณ ศูนย์ทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
พล.อ.ท.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ ผบ.อย.ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกำลังพลก่อนไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต. โดยมี น.อ.ทศกร กายเพชร ผู้อำนวยการฝึก ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี ทอ. จว.ลพบุรี วันที่ ๑๗ ก.ย.๕๖
น.อ.ภักดี รักญาติ เสธ.ศทย.อย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารีเหล่าอากาศปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๓ - ๒๕ ส.ค.๕๖
พัฒนาหน่วย ศทย.อย. ทาสีกำแพง เสร็จสมบูรณ์ ภูมิทัศน์ด้านหน้าหน่วย ศทย.อย.
แจ้งกำหนดวันทดสอบการฝึกงานในหน้าที่ภาควิชาการสายวิทยาการ อย.และ ดย. ประจำปี ๕๖
การฝึก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑
เมื่อวันที่ ๕ส.ค.๕๖ ผบ.ศทย.อย.เปิดอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้กับข้าราชการ ศทย.อย. ณ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ศทย.อย.โดยเชิญ อาจารย์จากศูนย์ภาษา ยศ.ทอ.
การฝึกปฏิบัติการเชิงสันติภาพแบบสถานี(GPOI) ประจำปี๕๖ ให้แก่ข้าราชการเหล่า อย. ตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ก.ค.๕๖ ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี ทอ.จว.ลพบุรี
พล.อ.ต.ธานินทร์ กิจสาสี จก.จร.ทอ.และ น.อ.ฉัตรชัย มุขพรม รอง จก.จร.ทอ. เข้าตรวจกิจการของ ศทย.อย.โดยมี พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย.และ หน.นขต.ศทย.อย.รับการตรวจกิจการ ในวันที่ ๒๖ ก.ค.๕๖
น.อ.ภักดี รักญาติ เสธ.ศทย.อย. ให้การต้อนรับ พล.อ.ท.อนิรุท กิตติรัต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายกิจการพลเรือน ประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจิราสา ทอ. ณ ห้องประชุม ศทย.อย.๑ เมื่อวันมี่ ๒๖ ก.ค.๕๖ เวลา ๐๙๐๐
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ นำข้าราชการทหารกองประจำการทำความสะอาดครั้งใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศทย.อย. ในวันที่ ๑๙ ก.ค.๕๖
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย. เป็นประธานกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ศทย.อย.ครบ ๕๑ ปี ในวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๖
พิธีปิดหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๙ วันที่ ๕ ก.ค.๕๖
วันพบญาติทหารใหม่รุ่นปี ๕๖ ผลัดที่๑ เมื่อวันที ๒๘ มิ.ย.๕๖ ณ สนามกีฬาทอ. ธูปะเตมีย์ โดยมี ผบ.อย. เป็นประธาน และมีทหารกองประจำการและญาติเข้าร่วมประมาณ ๓,๘๐๐ คน
พิธีตรวจสอบภาค ๑ ตอนที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๖ / สห. วันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๖ / ศทย. ๒๕ มิ.ย.๕๖ / ร้อยพล.พยาบาล article
การแข่งขันกีฬา อากาศโยธิน ประจำปี ๒๕๕๖ article
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย. ต้อนรับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ในโอกาสเดินทางไกลทางยุทธวิธีและพักแรม
พล.อ.ท.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๙ เมื่อ ๓ มิ.ย.๕๖
พล.อ.ต.สุชิน วรรณโรจน์ ผบ.ศทย.อย. ตรวจเยี่ยมการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๖ ณ กองบิน ๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์
การฝึกการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ระหว่าง ๘-๑๗ พ.ค. ๕๖ ณ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ทอ. จว.ลพบุรี
การวิ่งสวนสนามของ นร.หลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่๑๐๗ และ หลักสูตร ครูฝึกทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๑
พิธีปิดหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 8
ศทย.อย. จัดกิจกรรม Big cleaning Day เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เม.ย.
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๗
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่น ๕๙
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๘ และ การฝึกอบรม
ตรวจสอบภาคทหาร ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
บูคคลดีเด่น ประจำปี ๕๕
ตรวจสอบภาคที่๑ตอนที่๑ ศทย.อย.
ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
ผบ.ศทย.อย.และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศทย.อย.ร่วมต้อนรับ ผบ.ทอ.และคณะ
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 8
พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๕๓ ผลัดที่ ๒
ผบ.ศทย.อย.ตรวจเยี่ยมชมอาคารศูนย์ฝึกภาคพื้นฯและดูความก้าวหน้าสนามยิงปืน
ฝึกภาคสนาม นดอ.ประจำปี ๕๕
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ศทย.อย.ประจำปี๕๕
ฝึกป้องกันฐานที่ตั้งให้กับ ข้าราชการ ทอ.ที่มิใช่เหล่า อย.สห.ประจำปี 55
ฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๕๕ ณ บน.๔๖ ฯ
พิธีตรวจสอบภาคการฝึกภาคที่ 1 ตอนที่ 1 ของ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๗
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๕
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๗
โดดร่มจากอากาศยานจริง หลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่๕๗
ฝึกภาคสนามหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่น๑๐๕
เปิดหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นท่ี ๕๗
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวนที่สังกัด ศทย.อย.
พิธีอัญเชิญพระสยามเทวาธิราช พระชัยมงคล ประทับศาล
สงกรานต์-ศทย๕๕
การฝึกอบรมข้าราชการก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ ใน จชต.ครั้งที่๑/๕๕
เปิดรับสมัคร หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๘
เปิดหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๕
โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๕๕ article
การฝึกข้าราชการ ทอ.ที่มิใช่เหล่า อย.ก่อนไปปฏิบัติราชการสนาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารอากาศโยธิน ชั้น ประทวน รุ่นที่๕
พิธีปิดการฝึกการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างประจำปี ๕๕
เปิดหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ ๕๖ article
ตรวจสอบภาคการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่๒-ปี๒๕๕๕
ฝึกความพร้อมปฎิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ครั้งที่ ๑/๕๕
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๗
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรทหารอากาศโยธิน ชั้น น.ประทวน รุ่นที่ ๕
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น
ทำความสะอาดใหญ่54ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๙ โดยมี พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ศทย.อย.ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานรวมพล ศทย.อย. ใน ๑ พ.ย.๕๖
พิธีปิดหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๔
ฝึกความพร้อมปฏิบัติการ กกล.ทอ.ฉก.๙ครั้งที่๒ article
วันคล้ายวันสถาปนา ศทย.49ปี
การฝึกปฏิบัติการเชิงสันติภาพ GPOI ประจำปี54
พิธีปิดการฝึกการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง๕๔
แจ้งกำหนดวันทดสอบการฝึกงานในหน้าที่ article
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จ่ากอง รุ่นที่ ๔
พิธีปิดการศึกษาหลักจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๓
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารอากาศโยธิน ชั้นประทวน รุ่นที่ 4
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร อารักขาบุคคลสำคัญ ๕๔
ตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่๒-บน.๑ article
ตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่๒-บน.๒๑ article
ตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่๒-บน.๒๓ article
ตรวจสอบการฝึก ภาคที่๑ ตอนที่๒-บน.๔๑ article
ตรวจสอบการฝึก ภาคที่๑ ตอนที่๒-บน.๔๖ article
พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ปี ๑ ในส่วน ทอ. ณ รร.การบิน
พิธีปิดการฝึกความพร้อมกองร้อยปฏิบัติการควบคุมฝูงชน ครั้งที่ ๑ article
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร พลทหารดุริยางค์ รุ่นที่ 18 และ พลสัญญาณแตรเดี่ยว รุ่นที่ 27
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๖
ผบ.ศทย.อย.ศึกษาดูงาน นย.
ตรวจเยี่ยมการฝึก ทบทวนการป้องกันฐานบิน ครั้งที่๑/๕๔ ,ณ บน.๕ จ.ประจวบฯ
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๕
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๒
ฝึกอบรมข้าราชการก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต.
อบรมลูกเสือและเนตรนารีเหล่าอากาศ ประจำปี 2553
วันคล้ายวันสถาปนา-ศทย.ครบรอบ48ปี
พิธีปิดการฝึกการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
ฝึกทบทวนการป้องกันฐานบิน ณ บน.21
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๖
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๑
สงกรานต์-ศทย๕๓
ผบ.อย.ทำพิธีปิดการฝึกโดดร่มภาคอากาศ หลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๔
ฝึกข้าราชการก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนประจำปี๕๓
ศึกษาดูงาน ศสท.กส.ทบ.
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ 54
พิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๐๑
พิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระบบควบคุมและสั่งการอาวุธต่อสู้อากาศยาน
ศทย.ฯรับโล่ห์รางวัลจาก ผบ.ทอ. article
งานเปีใหม่ศูนย์การทหารอากาศโยธิน article
ตรวจสอบภาคการฝึกภาคที่๑ตอนที่๑ศทย.
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการปฏิบัติการพิเศษ และปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 5
การฝึกทบทวนการป้องกันฐานบิน ครั้งที่ 1/53
ภาพการฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 5 ณ กองพันลาดตระเวน ฯ
พิธีปิดการฝึกการดำน้ำ หลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษรุ่นที่ 5
ผบ.ศทย.เยี่ยมชมการฝึกการดำน้ำหลักสูตร ปพ.5
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๓
คนดีสังคมไทย2552
พิธีลงนามถวายพระพร
พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ 53
อบรมลูกเสือและเนตรนารีเหล่าอากาศ ประจำปี52
สถาปนาศูนย์การทหารอากาศโยธิน ครบรอบ 47 ปี
ฝึกนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
พิธีปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่อารักขาบุคลสำคัญ รุ่นที่ ๑
เปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๕
พิธีรับมอบหน้าที่ ผบ.ศทย.อย.
เปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ 52
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๔ article
ตรวจสอบภาคการฝึก article
พิธีปิดการฝึกภาคสนามและประดับเครื่องหมาย..หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 4
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศอากาศโยธิน รุ่นที่ ๕๑ article
พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน ๑ ต.ต.๕๑ article
พิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ
เปิดการฝึกอบรม จนท.อารักขาบุคคลสำคัญ
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๔
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารอากาศโยธิน รุ่นที่ ๑
ฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 3 ที่ บน.2 จ.ลพบุรี
ฝึกข้าราชการที่มิใช่เหล่า อย.ไปชายราชการแดน น.อ.ดนัย สินธุชัย ผอ.กฝอ.ศทย.อย.เป้นประธานเปิดการฝึกข้าราชการที่มิใช่ เหล่า อย.ก่อนไปปฏิบัติราชการชายแดน เมื่อ ๗ มี.ค.๕๙
ฝึกข้าราชการที่มิใช่เหล่า อย.ไปชายราชการแดน น.อ.ดนัย สินธุชัย ผอ.กฝอ.ศทย.อย.เป้นประธานเปิดการฝึกข้าราชการที่มิใช่ เหล่า อย.ก่อนไปปฏิบัติราชการชายแน
ฝึกข้าราชการที่มิใช่เหล่า อย.ไปชายราชการแดน น.อ.ดนัย สินธุชัย ผอ.กฝอ.ศทย.อย.เป้นประธานเปิดการฝึกข้าราชการที่มิใช่ เหล่า อย.ก่อนไปปฏิบัติราชการชายแน
ศทย.อย.นำข้าราชการฝึกทบทวนป้องกันฐานบิน ประจำปี ๕๙ ตั้งแต่ ๘ – ๑๓ พ.ย.๕๘ ณ บน.๔ ผู้เข้ารับการฝึก ๘๘ คน (น.๑๔ ป.๗๔) เป็นข้าราชการสังกัด หน่วยในที่ตั้งดอนเมือง และ ตจว. article
ศทย.อย.จัดทหารกองประจำการรุ่นปี ๕๖ ผลัดที่ ๑ ร่วมกิจกรรมโดยมี ผบ.อย. เป็นประธานสารสนเทศศูนย์การทหารอากาศโยธิน