ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletSPECIAL FORCES SEARCH ENGINE
bulletU.S,ARMY Advanced Airborne School
bulletU.S. Department Of Defense
bulletแผนกกีฬาโดดร่มเหินเวหา ทอ.
dot

dot


ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

 

 

 

 

                                                

 

พลอากาศตรี ชัยยะ อุปริรัตน์

ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน

                                                             

  

นาวาอากาศเอก สมชาย  พงศ์พระธานี

รองผู้บังคับการ  ศูนย์การทหารอากาศโยธิน

                                                              

  

 นาวาอากาศเอก วิญญา    โพธิ์คานิช 

เสนาธิการ  ศูนย์การทหารอากาศโยธิน

 

 

นาวาอากาศเอก ดนัย  สินธุชัย

ผู้อำนวยการกองฝึกอากาศโยธิน  ศูนย์การทหารอากาศโยธิน

                                                              

 

นาวาอากาศเอก เดชา  วามะสิงห์

ผู้อำนวยการกองวิทยาการ  ศูนย์การทหารอากาศโยธิน

 

 

นาวาอากาศเอก ชำนาญ สุขทัศน์

หัวหน้ากองฝึกกำลังสำรอง ศูนย์การทหารอากาศโยธิน

 

 

นาวาอากาศเอก กฤชยา  วรรณภูมิ

หัวหน้ากองการศึกษา ศูนย์การทหารอากาศโยธิน

               

 

นาวาอากาศเอก ชนันนัทธ์   รอดกุล  

หัวหน้ากองสนับสนุนการฝึกภาคพื้น ศูนย์การทหารอากาศโยธิน

                                                                      

 สารสนเทศศูนย์การทหารอากาศโยธิน